1§ Nimi ja kotipaikka

 • Yhdistyksen nimi on Pro Onkamojärvet ry.
 • Yhdistyksen kotipaikka on Rääkkylä.

2§ Tarkoitus ja toiminta

 • Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä -hoitoa ja kunnostusta Onkamoilla.
 • Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
 1. harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa
 2. järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja ja talkoita
 3. toimii tarvittaessa Onkamojärvien edun valvomiseksi viranomaisten kanssa ja tuomioistuimissa
 4. suunnittelee, toteuttaa ja hallinnoi Onkamojärvien kunnostustoimia
 5. ylläpitää toimintansa edellyttämää yhteyttä viranomaisiin
 6. toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden vesien- ja ympäristönsuojelutyötä sekä -hoitoa ja kunnostusta tekevien järjestöjen kanssa
 7. harjoittaa muuta vastaavaa Onkamojärvien hyväksi tapahtuvaa toimintaa
 • Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi:
 1. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä ja avustuksia
 2. omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta
 3. toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

3 § Jäsenet

 • Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja kunta.
 • Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
 • Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi vuoden alusta, jos jäsen ei ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksua.
 • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen astuu voimaan irtisanomisvuotta seuraavan vuoden alusta.
 • Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yksityisiltä henkilöiltä, oikeuskelpoisilta yhteisöiltä ja kunnalta voidaan periä erisuuruiset jäsenmaksut.

4 § Hallitus

 • Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) – kahdeksan muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 • Vuosittain kolmannes tai lähinnä kolmannes hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisenä ja toisena vuonna erovuoroiset valitaan arvalla, jonka jälkeen vuoron mukaan.
 • Jos hallituksen jäsen tai hänen varajäsenesä eroaa tai erotetaan ennen toimikauden päättymistä, valitaan yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja varainhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus päättää valittujen henkilöiden tehtävistä ja palkkaeduista.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

 • Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsen yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.
 • Lisäksi hallitus voi erikseen antaa jollekin henkilölle henkilökohtaisen oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen.

6§ Tilit

 • Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 • Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 • Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Yhdistyksen kokoukset

 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.
 • Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioitetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 • Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi(1) ääni. Jäsenen puolesta voi äänioikeutta käyttää myös valtuutettu valtakirjan nojalla, joka on asetettu hänen nimelleen käytettäväksi määrätyssä yhdistyksen kokouksessa. Kukaan ei kuitenkaan saa kokouksessa äänestää omasta puolestaan eikä toisen valtuuttamana suuremmalla kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, paitsi milloin näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paisi vaaleissa arpa. Äänestys on avoin, ellei joku kokouksen osanottajista toisin vaadi.

9 § Vuosikokous

 • Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 4 §:n mukaan
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

 • Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3⁄4) ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 • Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.