kartta-naytteenottopaikoista-esikatselu

Kartta näytteenottopaikoista (suurenee klikkaamalla).
Punaisella merkityt paikat ovat uomia, siniset syvänteitä.

Viime vuosina Onkamoiden valuma-alueella on tehty runsaasti valuma-aluekunnostuksia. Valuma-aluekunnostuksissa on pyritty vähentämään valuma-alueelta ojien ja purojen kautta kulkeutuvan ravinteiden ja kiintoaineksen määrää.

Marraskuussa 2013 otettiin vesinäytteet Onkamoihin laskevista uomista sekä Lotokanjoesta. Näitä tuloksia verrattiin vuoden 2009 tuloksiin, jotta nähtäisiin kunnostuksen vaikutukset uomiin. Ongelmia tuloksien tulkinnassa aiheuttaa laskevien uomien tuloksissa virtaamatietojen puute. Virtaamatiedot on otettu vesistömallijärjestelmästä (WSFS) ja ne ovat simuloituna arvoina suuntaa-antavia. Simuloiduista virtaama-arvoista voidaan kuitenkin päätellä, että vuoden 2009 ja 2013 näytteenottokerrat ovat ajoittuneet runsasvirtaamisille kausille ja erot virtausmäärissä ovat 11 %:a tai sen alle.

Uomista on tehty kolme kuvaa; muutokset prosentteina vuonna 2013 vuoden 2009 tuloksista prosentteina kokonaistypestä, kokonaisfosforista ja väriluvusta. Väriluku otettiin mukaan kuvaamaan vedessä olevaa kiintoainesta. Kokonaisfosforin ja –typen kuormitukset näyttäisivät pienentyneen, vaikka otettaisiin huomioon virtaamissa tapahtuneet muutokset. Tulevilla näytteenottokerroilla saadaan asiasta lisäselvyyttä.

Lisäksi otettiin tarkasteluun samalta aikajaksolta myös Pieni-Onkamon, Suuri-Onkamon ja Hasonselän syvännepaikkojen vedenlaatu. Vedenlaadun kuvaajiksi valittiin levien määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuus kesäaikaan pintavedestä ja samalta ajan jaksolta pintavedestä kokonaisfosforipitoisuus, joka on levien kasvulle minimiravinne. Lisäksi kuvaajiin valittiin lopputalven pohjanläheisen kerroksen kokonaisfosforipitoisuus. Kunnostusten tarkoituksena on parantaa Onkamoiden vedenlaatua ja vedenlaadun muutokset näkyvät viiveellä syvännepaikkatuloksissa. Myös valuma-aluekunnostusten valuma-alueilla tapahtuvat näkyvät lyhyellä aikavälillä vedenlaadun huonontumisen vesistössä.

 

Uomien kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja väriluku

2013-uomat-fosforin-muutos 2013-uomat-typpipitoisuuden-muutos 2013-uomat-varimuutos

 

Alusvedestä mitattu fosforipitoisuus ja hapen kyllästysaste

2013-SO2-fosfori-ja-hapen-kyllaste 2013-SO12-fosfori-ja-hapen-kyllaste2013-PO10-fosfori-ja-hapen-kyllaste

 

Pintaveden klorofyllipitoisuus (kuvaa levien määrää)

2013-SO2-pinta-klorofylli 2013-SO12-pinta-klorofylli2013-PO10-pinta-klorofylli

 

Pintaveden fosforipitoisuus

2013-SO2-pinta-fosfori 2013-SO12-pinta-fosfori2013-PO10-pinta-fosfori