Pro Onkamojärvet ry:n pöytäkirja vuosikokouksesta

 • Aika: 23.5.15
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen

A. Valuma-alue:

Vuoden 2015 kesäkuun loppuun mennessä Rauanlahden valuma-alueelle Pro Onkamojärvet ry (Metsäyhtymä Karessuo) hakee tukea n. 3 ha kosteikolle. Jukka Kinnunen hakee tukea laskeutusallas -pohjapatoketjulle.

Voi tulla pari pienempää rakennetta muiden omistajien maille. ELY:n tukipäätökset v. 2016 ja toteutukselle aikaa kaksi vuotta. Vuoden 2016 ja 2017 hakuun uusille alueille vesiensuojelurakenteita.

B. Joensuun Seudun Leader ry:n ja Keski-Karjalan Jetina

Hanketukihakemus jätetty Keski-Karjalan Jetina ry:lle 16.5.2015. Kustannusarvio yhteensä 100 678 €. Keski-Karjalan alue 50 489 € ja Joensuun alue 50 189 €.

 1. Selvitetään pohjapadon vaikutuksia, vesilain tulkintaa ja mahdollisesti maan omistajien sitovat suostumukset pohjapadon tekemiseen Nivanjoen ja Pieni-Onkamon väliin.
 2. Vuonna 2010-2012 tehtyjen vesiensuojelurakenteiden kunnon seuranta,
 3. Jos vesiensuojelurakenteiden kunto sitä edellyttää, tyhjennetään laskeutusaltaita imuruoppauksella ja kunnostetaan kosteikkoja niittämällä.
 4. Ruovikoiden niitot kasvukaudella, heinä-elokuussa.
 5. Kelluslehtisten poistot juurineen ja raivausnuottauskokeilu
 6. Imuruoppaukset matalissa lahdissa, joihin löytyy sopiva pumppauspaikka.

C. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa

Yhteistyössä ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikön kanssa haetaan syksyllä harkinnanvaraista 50 %:n tukea vuosille 2016-2018.

 1. Hoitokalastus kolmelle vuodelle, yhteensä 80 000 €
 2. Ruovikoiden niitot kasvukauden ulkopuolella, 20 000 €

D. Mahdollisesti yhteistyö Suomen Ympäristökeskuksen kanssa

 • kunnostusten vaikuttavuustutkimuksessa ja mahdollisesti ruovikoiden kaupallisessa hyödyntämisessä

talousarvio 2015

Hoitokalastus

 • Hoitokalastetaan n. 20 000 kg särkikaloja ja pieniä ahvenia - rahoitus ELY-keskus, tuki 50% 9 900 €.

Ruovikoiden niitot

 • alueet suunnitellaan vesistöasiantuntijan kanssa n. 10 ha alue kasvukauden ulkopuolella – rahoitus Joensuun Seudun Leader ja Keski-Karjalan Jetina ry.

Kelluslehtisten poisto juurineen

 • alue suunnitellaan ELY-keskuksen vesistöasiantuntijan kanssa. 1 ha alue, rahoitus ELY-keskus 50 % 1000 €.

Kokeillaan raivausnuottaa vesikasvien (muiden kuin ruovikoiden ja kelluslehtisten) poistamiseen.

Imuruoppaus

 • Laskeutusaltaan kunnostus Ukonlahdella imuruoppaus-kokeilulla – mahdollisesti joku paikka muualta, jos löytyy purkupaikka. 50 %:n rahoitus ELY-keskus 1.000 € ja mahdollisesti Leader-rahoitus.

Valuma-aluekunnostukset

 • Rauanlahden valuma-alueen vesiensuojelurakenteille tukihaku ELY-keskukselta - Otso Metsäpalvelut.
 • Mahdollisesti Petrolan edustan vesiensuojelurakenteet, jos ELY-keskus ehtii selvittää mihin ja miten rakenteet pitää tehdä ja jos ELY antaa rahoitusta.

Vuosina 2010-2012 tehtyjen vesiensuojelurakenteiden kunnon seuranta

 • Vesiensuojelurakenteiden kunnon tarkastus ja kunnostussuunnitelma – (Otso Metsäpalvelut), jos leader-rahoituksen päätökset ehtivät, niin että ehtii ennen lumen tuloa tarkastuksen tehdä.

Omaehtoinen Onkamojärvien veden laadun tarkkailu

 • Tarkkailussa olisivat mukana näkösyvyyden, vesikasvillisuuden lisääntymisen, vedenkorkeuden, levien esiintymisen jne. tarkkailu.
 • Aluksi kolmella syvyysmittarilla. Vuonna 2016 kasvatetaan 25 syvyysmittariin, rahoitus leader-rahoitus.

toiminnantarkastajan lausunto tilikausi2014

tuloslaskelma ja tase 2014

Pro Onkamojärvet ry:llä, perustettu 13.07.2013, vuosi 2014 oli ensimmäinen täysi tilikausi.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 210 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi kalavesien
osakaskuntaa, yksi yritys ja 201 henkilöjäsentä.

Pro Onkamojärvet ry

Vuosikokous pidetään 23.5.15 klo 13.00 alkaen Niemisen Urheilutalolla, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen.

Kahvitarjoilu ennen kokousta alken klo 12.30.

Kokouksen asialista:

 1. kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo­ ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet;
 8. päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista;
  aik.päätös: hallituksen jäsenille on päätetty maksaa matkakorvaukset valtion matkustussääntöjen mukaan ja mikäli kuluja on syntynyt, kulut kuittien mukaan. Hallituksen jäsenet eivät ole ottaneet matkakuluja, vaan ovat toimineet talkooperiaatteella. Kulujakaan ei ole syntynyt.
  Toiminnantarkastajan palkkioksi on päätetty laskun mukaan.
 9. päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle 4 §:n mukaan;
  Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, mutta sääntöjen mukaan erovuorossa vuosittain on lähinnä kolmannes. Koska toiminta aloitettiin 13.7.13 vielä tänä vuonna erovuoroiset jäsenet on arvottu.
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
 11. Kunnostustoimet, joita vv. 2015­-2018 on tarkoitus tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään,
 12. Annetaan hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset tai muut sopimukset, jotka sisältävät pykälässä 12 käsiteltyjä kunnostustoimia.
 13. Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella mutta ei päättää.
 14. kokouksen päättäminen