Pro Onkamojärvet ry:n pöytäkirja vuosikokouksesta

 • Aika: 23.5.15
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Eronen Kaija, ei jäsen
 • Eronen Otto
 • Lempinen Antti
 • Lätti Teuvo
 • Mononen Erkki, Eljas
 • Mononen Erkki, Tapani
 • Mononen Pentti
 • Nuutinen Reijo
 • Ohvana-Pärnän Kyläyhdistys ry, Antti Lempinen
 • Pakarinen Jouko
 • Parkkonen Marja-Liisa
 • Parkkonen Simo (ei jäsen)
 • Sierimo Kimmo
 • Tahvanainen Kaarina
 • Tahvanainen Kauko
 • Tikkalan Kyläyhdistys ry, Jari Hiltunen
 • Tohmajärven kunta Väistö Vesa
 • Tolvanen Anja
 • Tolvanen Martti, hallituksen puheenjohtaja
 • Toropainen Esa
 • Toropainen Leo
 • Vaaranta Tuovi, hankekoordinaattori, sihteeri

Läsnä oli 22 henkilöä tai yhdistystä, joista jäseniä oli 19.

 1. Kokouksen avaaminen
  Pro Onkamojärvet ry:n hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen avasi kokouksen todeten että olemme kokoontuneet Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokoukseen. On mukavaa, että paikalla on runsas joukko yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita. Tavoitteenamme on Onkamojärvien veden laadun parantaminen ja ympäristön suojelu. Tässä kokouksessa teille esitetään kuvaus vuoden 2014 toiminnasta ja mitä Onkamoilla tapahtuu jatkossa. Hän totesi, että tuloksellisesta toiminnasta on kiittäminen hankekoordinaattorin panosta. Tolvanen toivotti osanottajat lämpimästi tervetulleiksi.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  Puheenjohtaksi valittiin Ohvana-Pärnän Kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Antti Lempinen. Antti Lempinen kiitti luottamuksesta. Sihteeriksi valittiin hankekoordinaattoriTuovi Vaaranta. Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat samalla ääntenlaskijoina, valittiin Erkki Eljas Mononen ja Kauko Tahvanainen.
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  Sääntöjen 7 §:n mukaan kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
  Sihteeri Tuovi Vaaranta kertoi, että 3.-5.5. väilisenä aikana lähti sähköpostissa kokouskutsut ja asialista sähköpostiosoitteen omaaville ja samoin 3.-5.5. välisenä aikana lähti kirjeitse kokouskutsu asialistoineen muille jäsenille.
  Todettiin kokous on lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
  Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti, liite 1.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2014.
  Tuovi Vaaranta esitti liitteen 2 mukaisesti tuloslaskelman, taseen sekä luki toimintakertomuksen, liite 3. Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon, liite 4.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös. Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus vuodelta 2014 vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
  Vahvistettiin liitteen 5 mukaisesti toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Vahvistettiin vuoden 2015 tulo- ja menoarvio, liite 6. Jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016 päätettiin pitää entisellään; henkilöjäsen 30 €, yhteisö 50 € ja kunta 100 €.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista
  Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kulut korvataan kuittien mukaan ja matkakulut valtion matkustussäänön mukaan. Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan.
 9. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 §:n mukaan.
  Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtajan lisäksi 7 varsinaista jäsentä varajäsenineen. Yksimielisesti valittiin Martti Tolvanen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Sääntöjen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenistä erovuorossa on vuosittain noin kolmannes. Arvottiin kaksi erovuoroista jäsentä: erovuorossa ovat Vesa Väistö ja Kalevi Harinen henkilökohtaisine varajäsenineen.
  Erovuorossa olleet Vesa Väistö ja Kalevi Harinen varajäsenineen valittiin yksimielisesti jatkamaan hallituksen jäseninä.
  Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Martti Tolvanen, puheenjohtaja  
Erkki Mononen Martti Kettunen
Jari Hiltunen Ilpo Tuunainen
Juhani Soininen Jaakko Tahvanainen
Antti Lampio Mikko Kuronen
Varpu Törrönen Kauko Tahvanainen
Vesa Väistö Matti Saavalainen
Kalevi Harinen Kaarlo Kervinen
Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

 

 1. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
  Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Vesa Kotilainen ja hänen varakseen Liisa Kotilainen. Toiminnantarkastajat ovat antaneet suosutumuksensa jatkokauteen.
 2. Kunnostustoimet, joita vuosina 2015-2018 on tarkoitus tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään.
  Hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta esitteli liitteen 7 mukaisesti kunnostuksia. Keski-Karjalan Jetina ry:llle on jätetty alueiden välinen hanketukihakemus, jonka kustannusarvio on yhteensä 100 678 euroa. Keski-Karjalan Jetina ry:n osuus kustannuksista on 50 489 euroa ja Joensuun Seudun Leader ry:n osuus 50 189 euroa. Hanketukihakemus on tehty 85 prosenttisesta tuesta, mutta tuki voi jäädä 75 prosenttiin, mikäli rahoitus myönnetään.
  Niihin toimiin, joita Leader-rahoitukseen ei ole voitu sisällyttää, haetaan syksyllä yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristöhoitoyksikön kanssa harkinnan varaista kansallista rahoitusta 100 000 euron kunnostuksiin.
 3. Annetaan valtuudet hallitukselle suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset, jotka sisältävät pykälässä 11 käsiteltyjä kunnostustoimia.
  Myönnettiin yksimielisesti hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hanketukihakemukset. Valtuutus koskee myös mahdollisesti Suomen Ympäristö-keskuksen tai jonkun muun tahon kanssa solmittua yhteistyökumppanuutta mikä edistäisi Onkamojärvien kunnostuksia tai kunnostustenvaikuttavuuteen liittyvää tietoa ja tutkimusta.
 4. Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella mutta ei päättää.
  Muita asioita ei ollut
 5. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50 ja kiitti osanottajia.

 

Antti Lempinen, puheenjohtaja
Tuovi Vaaranta, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Erkki Mononen
Kauko Tahvanainen