Pro Onkamojärvet ry:llä, perustettu 13.07.2013, vuosi 2015 oli yhdistyksen toinen täysi tilikausi.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 212 jäsentä, kaksi kuntaa, neljä kyläyhdistystä, kaksi kalavesien osakaskuntaa, yksi yritys ja 201 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus.

Sääntöjen mukaan hallitukset jäsenet valitaan kolmeksi toimikaudeksi, kuitenkin niin että kolmannes jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä ja toisena vuotena erovuorossa olevat valitaan arvalla. Puheenjohtaja valitaan kerrallaan yhdeksi toimikaudeksi. Toimikauden pituus on vuosikokousten välinen aika. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan, joten varapuheenjohtajan toimikausi on vuosikokouksen valitseman hallituksen ensimmäisten kokousten välinen aika.

Hallituksen kokoonpano 23.05.2015 pidettyyn vuosikokoukseen saakka:

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
Pj. Martti Tolvanen  Harri Sarjanoja
Varapj. Antti Lampio   Mikko Kuronen
Erkki Mononen  Martti Kettunen
Vesa Väistö  Matti Saavalainen
Varpu Törrönen  Kauko Tahvanainen
Kalevi Harinen  Kaarlo Kervinen
Jari Hiltunen  Ilpo Tuunainen
Juhani Soininen  Jaakko Tahvanainen

Vuosikokouksessa 23.05.2015 päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi seitsemän puheenjohtajan lisäksi ja jäsenille sääntöjen mukaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen Martti Tolvanen.

Sääntöjen 4 §:n pykälän mukaan arvalla valitut erovuosoiset jäsenet Vesa Väistö ja Kalevi Harinen valittiin yksimielisesti uudelleen varajäsenineen.

Hallituksen kokoonpano on:

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
Pj. Martti Tolvanen  
Antti Lampio   Mikko Kuronen
Erkki Mononen  Martti Kettunen
Vesa Väistö  Matti Saavalainen
Varpu Törrönen  Kauko Tahvanainen
Kalevi Harinen  Kaarlo Kervinen
Jari Hiltunen  Ilpo Tuunainen
Juhani Soininen  Jaakko Tahvanainen

Hallituksen kokouksessa 28.10.2015 varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen yksimielisesti Antti Lampio.

Hallituksen kokouksia tilikauden aikana pidettiin neljä, joista kaksi oli sähköpostikokouksia. Toiminnantarkastajana jatkoi Vesa Kotilainen ja hänen varanaan Liisa Kotilainen. Sihteerinä, varainhoitajana, hankekoordinaattorina ja kirjanpidon ja hallinnon hoitajana jatkoi Tuovi Vaaranta.

Onkamojärvien kunnostus

Kevään aikana hankekoordinaattori neuvotteli ELY-keskuksen ympäristöhoitoyksikön kanssa Onkamojärvien kunnostusten rahoituksesta.

23.4.2015 Pro Onkamojärvet ry ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus allekirjoittivat sopimuksen, jossa ELY-keskus sitoutuu maksamaan 50 %:n osalta suoraan töiden suorittajalle enintään 20 000 euron hoitokalastuksen kustannuksista ja muista vesistökunnostustöistä enintään 4000 euroa. Näin ollen ELY-keskuksen tuki vuodelle 2015 oli enintään 12 000 euroa.

Hoitokalastus

Hoitokalastus kilpailutettiin. Tarjousta pyydetiin seuraavilta kalastajilta:

 • Hirvonen Ensio, Tutjunniementie 29, 83150 Roukalahti
 • Laakkonen Kari, Jukolantie 19, 82200 Hammaslahti
 • Laakkonen Martti, Nivanjoentie 3, 82200 Hammaslahti
 • Laakkonen Veijo, Rasikummuntie 438, 82220 Niittylahti
 • Pusa Jukka, ahmankatu 32, 80130 Joensuu
 • Räsänen Leo, Tuohitorventie 15, 80230 Joensuu
 • Simonen Ari, Kannussalontie 37, 82350 Tikkala
 • Soininen Juhani, Tervaniementie 24, 82200 Hammaslahti
 • Tahvanainen Ossi, Hiekkalahdentie 168, 82210 Suhmura

Vain Ensio Hirvonen jätti tarjouksen.

Syyskuun aikana hoitokalastettiin vähempiarvoista kalaa yhteensä 20 210 kg. Kokonaissaaliissa oli salakoita 50,9%, särkiä 38,8 %, ahvenia ja kiiskejä 5,6 % ja lahnoja 4,6 %.

Kelluslehtisten vesikasvien poistot juurineen

Kelluslehtisiä vesikasveja juurineen poistettiin Koirlahdelta ja Ertonlahden uimarannasta yhteensä n. 2 ha alalta. Rannan kivikkoisuuden vuoksi niitettiin myös ruovikoiden niittokoneella pieni alue Ertonlahden uimarannan tuntumasta.

Petrolan turkistarha-alue

ELY-keskuksen ympäristöhoitoyksikön ympäristöasiantuntija otti näytteitä Petrolan alueelta Onkamoon laskevista ojista marraskuussa 2014. Näytteiden analyysien tulosten pohjalta ELY-keskuksen ympäristönhoitoyksikkö ja ympäristövastuuyksikkö jatkoivat Petrolan alueen tutkimista lisänäytteiden ottamisella syksyllä ja vielä joulukuussa 2015.

Alueiden välinen leader-hankehakemus Onkamojärvien kunnostusten rahoittamiseen

Alueiden välinen, Keski-Karjala ja Joensuun seutu, leader-tukihakemus jätettiin Keski-Karjalan Jetina ry:lle 16.5.2015 Onkamojärvien kunnostusten rahoittamiseksi ajalle 2015-31.10.2018.

Leader-hanketukihakemukseen sisältyvät kunnostustoimenpiteet:

 1. Rantakiinteistöjen omistajiin kohdistuva asenteiden muokkaus alimman veden korkeuden säätelyyn pohjapadolla.
 2. Yksityisten metsänomistajien maille tehtyjen vesiensuojelurakenteiden kunnon tarkistus
 3. Ruovikoiden niitot kasvukaudella ja kasvukauden ulkopuolella.
 4. Kelluslehtisten vesikasvien poisto juurineen ja raivausnuottaus vesikasvien poistamiseksi
 5. Imuruoppaukset
 6. Omaehtoinen veden laadun tarkkailu.

Joensuun Seudun Leader ry:n, Keski-Karjalan Jetina ry:n hallitukset ja viranomaisryhmä hyväksyivät hankkeen.

Valtion rahoituksen hakemiseen, päätöksentekoon ja maksatuksiin on maaseutuvirasto (MAVI) valmistellut sähköistä HYRRÄ-ohjelmistoa. Hyrrä-ohjelmistoon jätettiin leadertukihakemus, mutta ELY:n päätöksenteko ja maksatus osio ei valmistunut tilikaudella. ELY-keskuksen päätös puuttuu hanketukihakemuksesta.

Leadersääntöjen mukaan hanketoiminnan voi aloittaa omalla riskillä Keski-Karjalan Jetinan ry:n vahvistettua hankkeen vireillepanon. Vireillepano vahvistettiin 16.5.16. Otettiin riski ja tilikaudella tehtiin hankkeeseen sisältyviä osioita seuraavasti:

 1. Otso-metsäpalvelujen Janne Raassina kartoitti kunnostustarpeet metsäiselle alueelle tehdyissä vesiensuojelurakenteissa. Vesiensuojelurakenteet toimivat hyvin eikä välitöntä kunnostustarvetta alueella ole. Lisärakenteiden tekemiseen alueella olisi jonkin verran tarvetta. Koska HYRRÄ-ohjelmiston viivästyminen tukipäätösten lisäksi viivästyttää myös tuen maksatuksia, sovimme Otson kanssa, että kartoitustyön laskutus tapahtuu vuoden 2016 puolella.
 2. Raivausnuottausta kokeiltiin Pieni-Onkamon Suuri Porolahdella. Alueella oli lumpeiden ja ulpukoiden lisäksi järvitatarta ja ahvenruohoa. Nuotta ei toiminut odotetulla tavalla. Nuotta meni kasvien yli, mutta ei irrottanut niitä. Raivausnuottauksen päämestarina oli Hammaslahden kalavesien osakaskunnan puheenjohtaja. Mukana oli myös rantakiinteistön omistajia ja Hammaslahden osakasksunnan ja Ohvana-Pärnän kyläyhdistys ry:n jäseniä. Yhteisesti todettiin, että raivausnuottauksesta Onkamoilla ei ole apua vesikasvien poistamisessa.

Tukihakemus kosteikon tekemiseen Rauanlahden valuma-alueelle

Pro Onkamojärvet ry haki Rauanlahdella Metsäyhtymä Kalliolan, omistajat Kari, Anu ja Maija Leena Karessuon maille ja Onkamo-Sintsin osakaskunnan luhtaan sijoitettavan maatalouden monivaikutteisen kosteikon tekemiseen rahoitusta ELY-keskukselta. Kosteikon suunnitteli Otson metsäpalveluesimies Janne Raassina. Puheenjohtaja Martti Tolvanen allekirjoitti tukihakemuksen 25.6.2015. ELY-keskus tekee tukipäätöksen vuoden 2016 puolella. Tuki kattaa kosteikon tekemisen kulut, mutta omarahoituksen järjestäminen jää Pro Onkamojärvet ry:lle.

Jos tuki myönnetään, ELY-keskus edellyttää Pro Onkamojärvet ry:n tekevän kosteikolle viiden vuoden hoitosopimuksen vesiensuojelurakenteiden tekemisen jälkeen. ELY-keskuksen tuki kattaa myös viiden vuoden hoitotoimet.

ELY-keskukselle jätettyyn tukihakemukseen on liitetty Pro Onkamojärvet ry:n tekemä vuokrasopimus Metsäyhtymä Kalliolan ja hallintaoikeuden siirtosopimus Onkamo-Sintsin kalaveden osakaskunnan kanssa. Vuokrasopimus ja hallintaoikeuden siirtosopimus alkaa, kun ELY-keskus on tehnyt myöntävän tukipäätöksen ja päättyy, kun hoitosopimus päättyy.
Metsäyhtymä Kalliolan vuokrasopimuksessa vuokra on 0,05 euroa jokaiselta alkavalta vuodelta.

Aluehallintoviraston lupahakemus Onkamojärvien kunnostuksiin

Pro Onkamojärvet ry teki ELY-keskukselle ilmoituksen imuruoppauksesta ja kelluslehtisten vesikasvien poistoista juurineen 11.5.2014. Ilmoitus koski imuruoppaus- ja kelluslehtisten poistoon juurineen kehitetettyjen koneiden koekäyttöä. ELY-keskus antoi luvan koekäyttöön ja edellytti koekäytön jälkeen raportointeja kokemuksista. Raportit jätettiin ELY:n pyytämällä tavalla.
Hankekoordinaattori pyysi raportoinnin jälkeen ELY-keskusta antamaan lausunnon siitä, riittääkö jatkossa ilmoitusmenettely vai edellyttääkö ELY-keskus imuruoppauksessa ja kelluslehtisten vesikasvien juurineen poistossa aluehallintoviraston lupaa.
Vesilaissa ruoppausmassalla tarkoitettaan kiintoainetta. Imuruoppauksessa nousee kiintoaineen lisäksi vettä. Veden osuus on n. 80-90 %. Imuruoppauskyselyssä oli kyse vesilain tulkinnassa siitä, miten lasketaan imuruoppausmassa. Kelluslehtisten poistoissa juurineen ei vesilain mukaista massaa nouse lainkaan. Alle 500 m3:n ruoppausmassan poistossa riittää ilmoitusmenettely.

ELY-keskuksen Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö ja biologi antoivat lausunnon. Kelluluslehtisten vesikasvien poistoon riittää ilmoitusmenettely. Kuitenkin he harkitsevat jatkossa tapauskohtaisesti, edellyttävätkö he aluehallintoviraston lupaa.

Imuruoppauksessa, jos ruoppasumassa ylittää 500 m3:n tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Massa lasketaan pituus, leveys ja syvyys. Massa lasketaan vesineen.

ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija antoi 23.7.2015 hankekoordinaattorin pyynnöstä lausunnon syksyn raivausnuottaukseen Pieni- ja Suuri-Onkamolla yhteensä 68,5 ha alalle ja kelluslehtisten poistoon juurineen 11 ha alalta. Ilmoitusmenettely riitti.

Syksyllä Onkamojärvillä oli poikkeuksellisen paljon sinilevää. ELY-keskuksen ympäristöasiantuntijoiden mukaan kesän runsas vesimäärä on huuhtonut ravinteita rannoilta ja valuma-alueilta järveen ja poikkeuksellisen tuulinen ja myrkyinen kevät ja kesä on nostanut pohjalietteestä ravinteita levien käyttöön.

Onkamojärvet ry:n puheenjohtajalle ja sihteerille tuli 14.9.15 sähköpostia rantakiinteistön omistajan sukulaiselta. Sähköpostiviestissä kyseltiin kellulehtisten vesikasvien juurineen poistamisen lainmukaisuutta ja vaikutusta järviin.

Koska Pro Onkamojärvet ry on toiminut vesilain mukaan, ELY-keskuksen ympäristöhoito- ja ympäristövastuuyksikön asiantuntijat ottivat vastuun ja kävivät keskustelut sähköpostikylelyn lähettäjän kanssa.

Raivausnuottauksen kokeilulla, mikä tehtiin 19.8.15, ja kelluslehtisten juurineen poistolla, mikä tehtiin 10.9-24.9.15 aikana yhteensä n. 2 ha alalta, ei voinut olla olennaista vaikutusta levien esiintymiseen.

Pro Onkamojärvet ry jätti ruoppausilmoituksen 22.9.15 ELY-keskukselle Hason lounaiskulman lahtien ruoppauksesta. Pinta-alan ja syvyyden mukaan laskettuna ruoppausmassa oli laskennallisesti 1235 m3. Massassa on kuitenkin vettä vähintään 80 prosenttia, joten kiintoaineen massa jää reilusti alle 500 m3.

ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikön päällikkö ja ympäristöasiantuntija antoivat lausuntonsa imuruoppauksesta 22.9.15.
Lausunnossa imuruoppaukselle, mutta myös kaikille muillekin Onkamojärvien kunnostuksille, edellytettiin jatkossa aluehallintoviraston lupaa.

Pro Onkamojärvet ry:n hallitus käsitteli luvan hakemista Aluehallintovirastolta kokouksessaan 28.10.15 ja päätti hakea lupaa niille kunnostuksille, jotka sisältyvät haettuun leadertukihakemukseen. Kunnostuksille lupaa haettiin vuosille 2016-2020. Puheenjohtaja allekirjoitti Lupahakemuksen 24.11.2015.

Lupahakemus sisältää:

Kelluslehtisten poistoa juurineen Levälahdellä 16,1 ha, Rauanlahden pohjoispuoelta 2,4 ha, Rauanlahden eteläpuoleta 2,6 ha, Syvälahdelta 2,3 ha, Salmen sillan eteläpuolen lahdilta 4 ha ja Hason lounaiskulmalta 3 ha alueella.

Imuruoppausta Hason lounaiskulman syvistä lahdista 3970 m3, kiintoainesta n. 397 m3.

Ruovikoiden niittoa Pieni- ja Suuri-Onkamoilla kasvukaudella ja kasvukauden ulkopuolella sieltä missä niittäminen onnistuu kasvukaudella veden korkeuden ja kivikkojen sallimissa paikoissa ja kasvukauden ulkopuolella paikoista, mistä kivikko ei niittoja estä.

Rahoitushakemus hoitokalastukseen

Pro Onkamojärvet ry haki 17.12.14 Ympäristöministeriötä harkinnanvaraista ympäristötukea 50 000 euroa hoitokalastukseen. Tukea ei myönnetty.

Valtion ympäristötukien hakumenettely muuttui vuoden 2016 alussa. Aikaisemmin rahoitusta omalle alueelleen Pohjois-Karjalan ELY-keskus haki ministeriöltä itse. Ympäristön kunnostuksia toteuttavat tahot hakivat rahoitustukea Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.

Vuoden 2016 rahoitusta piti hakea suoraan ministeriöltä vuoden 2015 marraskuun loppuun mennessä. Hakujen perusteella ministeriö myöntää tuen ELY-keskuksille. ELY-keskus määrittää tukiprosentin ja päättää hakujen perusteella kenelle tukea annetaan. Tuki on enintään 50 %.

Pro Onkamojärvet ry haki vuoden 2016 hoitokalastukseen 40 000 kulujen kattamiseen 20 000 euroa.

Vesiensuojeluverkoston valtakunnallinen seminaari

Hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta osallistui kutsuttuna valtakunnalliseen Vesienkunnostusverkoston vuosittain järjetettävään seminaariin Raumalla 9-11.6. 2015.

Hankekoordinaari piti seminaarissa Kannattava hoitokalastus -osiossa esityksen Onkamojärvien kunnostuksista, jossa painopiste oli hoitokalastuksessa. Pro Onkamojärvet ry maksoi hankekoordinaattorille hotellimajoituksen.

Hallitus