Aika: 21.5.2016

Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Eronen Kaija, ei jäsen
 • Eronen Otto
 • Hammaslahden kalavesien osakaskunta, Juhani Soininen
 • Jumppanen Eero
 • Lampio Antti
 • Onkamo-Sintsin kalavesien osakaskunta, Antti Lampio
 • Mononen Erkki, Eljas
 • Mononen Pentti
 • Mäntynen Pentti
 • Mäntynen Kaarina, ei jäsen
 • Parkkonen Marja-Liisa
 • Parkkonen Simo
 • Pesonen Aune
 • Sierimo Kimmo
 • Sierimo Sirkka Liisa, ei jäsen
 • Tahvanainen Kaarina
 • Tahvanainen Veijo
 • Tikkalan Kyläyhdistys ry, Jari Hiltunen
 • Tohmajärven kunta, Väistö Vesa
 • Tolvanen Martti, hallituksen puheenjohtaja
 • Toropainen Leo
 • Vaaranta Tuovi, hankekoordinaattori, sihteeri

Läsnä oli 22 henkilöä tai yhdistystä, joista jäseniä oli 19.

1. Kokouksen avaaminen

Pro Onkamojärvet ry:n hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen avasi kokouksen todeten että olemme kokoontuneet Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokoukseen. Kokouksessa käsittelemme sääntöjemme mukaisesti vuoden 2015 tilinpäätöksen. Esitämme toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, toiminnantarkastajan lausunnon. Esitämme toimintasuunitelman talousarvioineen tämän vuoden toiminnasta. Esitämme myös ajatuksia siitä, miten voisimme kunnostuksia Onkamoilla jatkaa tulevina vuosina mikäli rahoitus järjestyy. Rakentavaa kritiikkiä otamme myös vastaan. Puheenjohtaja toivotti osanottajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Todettiin että ei ole estettä valita hallituksen puheenjohtajaa kokouksen puheenjohtajaksi. Yksimielisesti puheenjohtaksi valittiin Martti Tolvanen. Tolvanen kiitti luottamuksesta. Sihteeriksi valittiin hankekoordinaattoriTuovi Vaaranta. Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat samalla ääntenlaskijoina, valittiin Kimmo ja Marja-Liisa Sierimo.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sääntöjen 7 §:n mukaan kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Kokouskutsut lähetettiin hyvissä ajoin joko sähköpostitse tai kirjeitse kaikille jäsenille. Lisäksi kokouskutsu oli kaksi viikkoa ennen vuosikokousta yhdistyksen www-sivulla osoitteessa www.onkamojarvet.fi.

Todettiin kokous on lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti, liite 1.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2015.

Tuovi Vaaranta esitti liitteen 2 mukaisesti tuloslaskelman ja taseen sekä luki toimintakertomuksen, liite 3 sekä toiminnantarkastajan lausunnon, liite 4.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös. Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus vuodelta 2015 vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

Vahvistettiin liitteen 5 mukaisesti toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Vahvistettiin vuoden 2016 tulo- ja menoarvio, liite 6. Jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016 päätettiin pitää entisellään; henkilöjäsen 30 €, yhteisö 50 € ja kunta 100 €.

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kulut korvataan kuittien mukaan ja matkakulut valtion matkustussäänön mukaan. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 §:n mukaan.

Yksimielisesti valittiin Martti Tolvanen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
Erovuorossa olleeet varsinainen jäsen Erkki Mononen ja hänen varamiehensä Martti Kettunen valittiin uudelleen seuraavalle kolmelle hallituskaudelle.

Ohvana-Pärnän kyläyhdistyksen edustaja Varpu Törrönen oli ilmoittanut eroavansa Pro Onkamojärvet ry:n jäsenyydestä. Hänen varamiehensä on Kauko Tahvanainen.
Valittiin yksimielisesti Kauko Tahvanainen varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varamiehekseen Ohvana-Pärnän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Antti Lempinen. Heidän toimikautensa päättyy vuoden 2017 vuosikokouksessa.

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
Pj. Martti Tolvanen  
Jari Hiltunen  Ilpo Tuunainen
Juhani Soininen  Jaakko Tahvanainen
Antti Lampio   Mikko Kuronen
Kauko Tahvanainen  Antti Lempinen
Vesa Väistö  Matti Saavalainen
Kalevi Harinen  Kaarlo Kervinen
Erkki Mononen  Martti Kettunen

 Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Vesa Kotilainen ja hänen varakseen Liisa
Kotilainen. Toiminnantarkastajat ovat antaneet suosutumuksensa jatkokauteen.

11. Kunnostustoimet, joita vuosina 2016-2018 on tarkoitus tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään.

Hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta esitteli liitteen 7 mukaisesti kunnostuksia.
Liitteessä on esitetty jo leader- rahoituksen saaneet kunnostukset ja kunnostukset jotka tarvittaisiin, mutta rahoitus on niihin vielä saamatta.

12. Annetaan valtuudet hallitukselle suunnitella ja allekirjoittaa hanketukihakemuksia pykälässä 11 käsiteltyjä kunnostustoimien rahoittamiseksi.

Myönnettiin yksimielisesti hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa
hanketukihakemukset ja muita kunnostuksiin liittyviä sopimuksia.

13. Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella mutta ei päättää.

Muita asioita ei ollut

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osanottajia.

 

 

Martti Tolvanen
Puheenjohtaja

Tuovi Vaaranta
Sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

Kimmo Sierimo Sirkka-Liisa Sierimo