Aika: 20.5.17, alkaen klo 13.00
Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Hammaslahden kalavesien osakaskunta, Juhani Soininen, hallituksen jäsen,
 • Onkamo-Sintsin kalavesien osakaskunta Lampio Antti, hallituksen jäsen,
 • Mononen Erkki, hallituksen jäsen
 • Parkkonen Simo, jäsen
 • Parkkonen Marja Liisa, jäsen
 • Pesonen Aune, jäsen
 • Tikkalan Kyläyhdistys ry, Jari Hiltunen, hallituksen jäsen
 • Tolvanen Anja, jäsen
 • Tolvanen Martti, hallituksen puheenjohtaja
 • Vaaranta Tuovi, hankekoordinaattori, sihteeri
 • Miika Hiltunen, ei jäsen

Läsnä oli 12 henkilöä tai yhdistystä, joista jäseniä oli 10.

1. Kokouksen avaaminen

Pro Onkamojärvet ry:n hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen avasi kokouksen todeten että olemme kokoontuneet Pro Onkamojärvet ry:n vuosikokoukseen. Kokouksessa käsittelemme sääntöjemme mukaisesti vuoden 2016 tilinpäätöksen. Esitämme toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, toiminnantarkastajan lausunnon. Esitämme toimintasuunitelman talousarvioineen tämän vuoden toiminnasta. Esitämme myös ajatuksia siitä, miten voisimme kunnostuksia Onkamoilla jatkaa tulevina vuosina mikäli rahoitus järjestyy. Puheenjohtaja kiitti hankekoordinaattoria työstä Onkamojärvien kunnostusten hyväksi. Puheenjohtaja toivotti osanottajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Yksimielisesti kokouksen puheenjohtaksi valittiin Martti Tolvanen. Tolvanen kiitti luottamuksesta. Sihteeriksi valittiin hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta. Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat samalla ääntenlaskijoina, valittiin Marja Liisa ja Simo Parkkonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Sääntöjen 7 §:n mukaan kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsut lähetettiin hyvissä ajoin joko sähköpostitse tai kirjeitse kaikille jäsenille. Lisäksi kokouskutsu oli kaksi viikkoa ennen vuosikokousta yhdistyksen www-sivulla osoitteessa www.onkamojarvet.fi. Todettiin kokous on lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti, liite 1.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2016.

Tuovi Vaaranta luki toimintakertomuksen, liite 2 esitti liitteen 3 mukaisesti tuloslaskelman ja taseen sekä luki toiminnantarkastajan lausunnon, liite 4.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös. Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus vuodelta 2016 vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

Vahvistettiin liitteen 5 mukaisesti toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Vahvistettiin vuoden 2017 tulo- ja menoarvio, liite 6. Jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018 päätettiin pitää entisellään: henkilöjäsen 30 €, yhteisö 50 € ja kunta 100 €.

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kulut korvataan kuittien mukaan ja matkakulut valtion matkustussäänön mukaan. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 §:n mukaan.

Yksimielisesti valittiin Martti Tolvanen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Erovuorossa olleeet varsinainen jäsen Antti Lampio, vara Mikko Kuronen, varsinainen jäsen Jari Hiltunen, vara Ilpo Tuunainen ja varsinainen jäsen Juhani Soininen, vara Jaakko Tahvanainen valittiin uudelleen seuraavalle kolmelle hallituskaudelle.

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 
Martti Tolvanen, puheenjohtaja    
Kauko Tahvanainen
Vesa Väistö
Kalevi Harinen
Erkki Mononen
Jari Hiltunen
Juhani Soininen
Antti Lampio

Antti Lempinen
Matti Saavalainen
Kaarlo Kervinen
Martti Kettunen
Ilpo Tuunainen
Jaakko Tahvanainen
Mikko Kuronen 


Sääntöjen 4 §:n mukaan hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Vesa Kotilainen ja hänen varakseen Liisa Kotilainen. Toiminnantarkastajat ovat antaneet suosutumuksensa jatkokauteen.

11. Kunnostustoimet, joita vuosina 2017-2019 on tarkoitus tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään.

Hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta esitteli liitteen 7 mukaisesti kunnostuksia. Liitteessä on esitetty jo rahoituksen saaneet kunnostukset ja kunnostukset jotka tarvittaisiin, mutta rahoitus on niihin vielä saamatta.

12. Annetaan valtuudet hallitukselle suunnitella ja allekirjoittaa hanketukihakemuksia pykälässä 11 käsiteltyjä kunnostustoimien rahoittamiseksi.

Myönnettiin yksimielisesti hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hanketukihakemukset ja muita kunnostuksiin liittyviä sopimuksia.

13. Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella mutta ei päättää.

Muita asioita ei ollut

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osanottajia.

 

___________________________________
Martti Tolvanen
Puheenjohtaja

_______________________________
Tuovi Vaaranta
Sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

____________________________________
Marja-Liisa Parkkonen

_______________________________
Simo Parkkonen