Aika: 26.05.2018
Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, jäsen, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
 • Kaarina Mäntynen, ei jäsen
 • Pertti Mäntynen, jäsen
 • Aune Pesonen, jäsen
 • Maija Liisa Parkkonen, jäsen
 • Simo Parkkonen, jäsen
 • Eero Jumppanen, jäsen
 • Miika Hiltunen, ei jäsen
 • Jari Hiltunen, jäsen
 • Juhani Soininen, Hammaslahden Osakaskunnan edustaja, hallituksen jäsen
 • Kauko Tahvanainen, jäsen, hallituksen jäsen
 • Erkki Mononen, jäsen, hallituksen jäsen
 • Vesa Väistö, Tohmajärven kunnan edustaja, hallituksen jäsen
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri, hankekoordinaattori, kokouksen sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Pro Onkamojärvet ry:n hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen. Avauspuheessaan hän kertoi, että kokouksessa käsittelemme sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat. Pykälän 13 käsittelyn aikana voimme keskustella kiinnostavita aiheista. Hän esitti kiitokset hankekoordinaattorille erinomaisesta työstä Onkamojärvien kunnostushankkeissa. Hän kertoi, että vuodesta 2009 lähtien Onkamojärvien metsäiset valuma-alueet on kunnostettu suurimmaksi osaksi, maatalousvaltaisilla valuma-alueilla on vielä korjattavaa, ruovikoita on niitetty noin 90 ha alueella kolmena kesänä peräkkäin sekä hoitokalastettu lähes 500 000 kg vähempiarvoista kalaa. Kalastorakenne on muuttunut särkivaltaisesta ahvenvaltaiseksi.

2 §. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Martti Tolvanen, sihteeriksi Tuovi Vaaranta ja pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa Väistö ja Kauko Tahvanainen.

3 §. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsut on lähetetty jäsenille joko kirjeitse tai sähköpostilla noin 3,5 viikkoa ennen kokousta ja kokouskutsu yhdistyksen www-sivulle kaksi viikkoa ennen kokousta.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Yksimielisesti hyväksyttiin liitteen 1 asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 §. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan laususnto.

Tuovi Vaaranta luki vuosikertomuksen, liite 2, esitti tilinpäätöksen, liite 3 ja luki toimin- nantarkastajan lausunnon, liite 4. 

6 §. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Yksimielisesti vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2017 vastuuvelvollisille.

7 §. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

Vahvistettiin liitteen 5 vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja liitteen 6 tulo- ja menoarvio.
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuodelle 2019: henkilöjäsen 30 euroa, yhteisöjäsen 50 euroa ja kunta 100 euroa.

8 §. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kulut korvataan kuittien mukaan ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaan. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

9 §. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 §:n mukaan.

Yksimielisesti valittiin Martti Tolvanen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
Erovuorossa olleet varsinainen Kauko Tahvanainen, vara Antti Lempinen, varsinainen Vesa Väistö, vara Matti Saavalainen ja varsinainen Kalevi Harinen ja vara Kaarlo Kervinen yksimielisesti valittiin jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

Hallituksen kokoonapano:

 • Martti Tolvanen, puheenjohtaja
 • Antti Lampio, varapuheenjohtaja (vara Mikko Kuronen)
 • Kalevi Harinen, jäsen (vara Kaarlo Kervinen)
 • Jari Hiltunen, jäsen (vara Ilpo Tuunainen)
 • Erkki Mononen, jäsen (vara Martti Kettunen)
 • Juhani Soininen, jäsen (vara Jaakko Tahvanainen)
 • Kauko Tahvanainen (vara Antti Lempinen)
 • Vesa Väistö (vara Matti Saavalainen)

10 §. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Yksimielisesti valittiin jatkamaan Vesa Kotilainen varsinaiseksi ja varalle Liisa Kotilainen.

11 §. Kunnostustoimet, joita tulevina vuosina voitaisiin tehdä, mikäli rahoitus saataisiin järjestymään.

Käsiteltiin liitteen 7 kunnostustoimet. Osa kunnostustoimista on jo saanut rahoituksen. Päätettiin, että kohteet, joilla ei ole vielä rahoitusta, voi vaihtaa toisiksi kunnostuskoh- teiksi, jos maanomistajien kanssa ei päästä lopulliseen sopimukseen.

12 §. Annetaan hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset, jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi Onkamojärvien kunnostuskohteiksi tuleville vuosille.

Annettiin hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset tulevien vuosien kunnostuksiin.

13 §. Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Ruovikoita ei niitetä vuonna 2018, mutta mikäli rahaa jää alueiden välisessä leader- hankkeessa, niittoja jatketaan vuonna 2019. Keskusteltiin kelluslehtisten vesikasvien juurineen poistoista. Yhdistys on luopunut kelluslehtisten vesikasvien juurineen poistosta menetelmän kiistanalaisuuden vuoksi, ainakin toistaiseksi. Osa asiantuntijoista pitää menetelmän hyötyjä haittoja suurempina, osa taas ei.

14 §. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05. ja kiitti osanottajia.Martti Tolvanen                    
Puheenjohtaja
Tuovi Vaaranta          
SihteeriOlemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Vesa Väistö                      Kauko Tahvanainen