Aika: 25.05.2019
Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, jäsen, hallituksen puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri
 • Erkki Mononen, hallituksen jäsen
 • Kauko Tahvanainen, hallituksen jäsen
 • Juhani Soininen, hallituksen jäsen
 • Jari Hiltunen, hallituksen jäsen
 • Vesa Väistö, hallituksen jäsen
 • Otto Eronen, jäsen
 • Kaija Eronen, edellisen puoliso, ei ole jäsen
 • Kaarina Tahvanainen, jäsen
 • Veijo Tahvanainen, jäsen
 • Marja Liisa Parkkonen, jäsen
 • Simo Parkkonen, jäsen
 • Anja Tolvanen, jäsen
 • Kimmo Sierimo, jäsen
 • Sirkka-Liisa Sierimo, edellisen puoliso, ei jäsen
 • Aune Pesonen, jäsen
 • Hannu Sinisalo, jäsen
 • Martti Kettunen, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n edustaja

1 § Kokouksen avaus

Pro Onkamojärvet ry:n hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen. Avauspuheessaan hän kiitteli hankekoordinaattoria hyvin tehdystä työstä.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Tuovi Vaaranta ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Jari Hiltunen ja Martti Kettunen.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsut on lähetetty jäsenille joko kirjeitse tai sähköpostilla noin 3,5 viikkoa ennen kokousta ja kokouskutsu yhdistyksen www-sivulle kaksi viikkoa ennen kokousta.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Yksimielisesti hyväksyttiin liitteen 1 asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

Tuovi Vaaranta luki vuosikertomuksen, liite 2, esitti tilinpäätöksen, liite 3 ja puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon, liite 4.

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Yksimielisesti vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2018 vastuuvelvollisille.

7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

Vahvistettiin liitteen 5 vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja liitteen 6 tulo- ja menoarvio.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuodelle 2020: henkilöjäsen 30 euroa, yhteisöjäsen 50 euroa ja kunta 100 euroa.

8 § Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kulut korvataan kuittien mukaan ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaan. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

9 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 §:n mukaan.

Yksimielisesti valittiin Martti Tolvanen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Erovuorossa olivat varsinainen jäsen Erkki Mononen ja hänen varanaan Martti Kettunen.

Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Martti Kettunen ja varajäseneksi Erkki Mononen.

Hallituksen kokoonapano:

 • Martti Tolvanen, puheenjohtaja
 • Antti Lampio, varapuheenjohtaja, vara Mikko Kuronen
 • Kalevi Harinen, jäsen vara Kaarlo Kervinen
 • Jari Hiltunen, jäsen vara Ilpo Tuunainen
 • Juhani Soininen, jäsen, vara Jaakko Tahvanainen
 • Kauko Tahvanainen, vara Antti Lempinen
 • Vesa Väistö, vara Matti Saavalainen
 • Martti Kettunen, vara Erkki Mononen 

10 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Yksimielisesti valittiin jatkamaan Vesa Kotilainen varsinaiseksi ja varalle Liisa Kotilainen.

11 § Veden laatu Onkamojärvillä

Tuovi Vaaranta esitteli ensin liitteen 7 mukaisesti Onkamojärvillä ja valuma-alueilla tehdyt kunnostukset vuosina 2009-2019 sekä liitteen 8 mukaisesti vesianalyysit.

12 § Kunnostustoimet, joihin on jo rahoitus tai on haettu lisärahaoitusta

Valtion budjettirahoituksella, josta Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tehnyt 100 000 euron tukipäätöksen21.5.19, tehdään valuma-aluesuunnittelu alueille, joihin ei ole vielä tehty vesiensuojelurakenteita ja toteutetaan kunnostukset vuosina 2019-2020, joihin saadaan maanomistajien suostumus, tehdään kalastorakennetutkimus elo-syyskuussa 2019 ja sen tulosten pohjalta tehdään hoitokalastusta vuosina 2020 ja 2021.

Pro Onkamojärvet ry on tehnyt tänä vuonna Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle 2000 euron tukihakemuksen hoitokalastukseen. Jos tuki myönnetään, tehdään myös tällä rahoituksella ensi vuonna hoitokalastusta 4000 euron arvosta hoitokalastusta. 

12 § Annetaan hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset, jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi Onkamojärvien kunnostuskohteiksi tuleville vuosille.

Annettiin hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset tulevien vuosien kunnostuksiin.

13 § Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Kimmo Sierimo otti esille keskiveden korkeuden nostamisen tarpeellisuuden Onkamoilla.

Varsinkin Pieni-Onkamon matalat lahdet vesikasvillisuus on täyttämässä ja leväpuuro estää veden käytön pesuvetenä eikä uimaan voi mennä. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että keskiveden korkeuden nostaminen olisi kyllä tarpeen, mutta se on vesilain mukaan pitkä ja kallis prosessi. Koska tässä kokouksessa ei voitu tehdä päätöksiä jäi asia muhimaan.

14 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osanottajia.

  

 

_________________________________ 
Martti Tolvanen, puheenjohtaja

 

_________________________________
Tuovi Vaaranta, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi._________________________________
Jari Hiltunen

 

_________________________________
Martti Kettunen