Aika: 27.06.2020
Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1126, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, puheenjohtaja
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri
 • Jari Hiltunen, Tikkalan Kyläyhdistyksen edustaja, hallituksen jäsen
 • Leena Kettunen, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n edustaja
 • Martti Kettunen, hallituksen jäsen
 • Antti Lampio, hallituksen varapuheenjohtaja sekä Onkamo-Sintsin osakaskunnan edustaja
 • Erkki Mononen, hallituksen jäsen
 • Pertti Mäntynen, jäsen
 • Kaarina Mäntynen, Pertti Mäntysen puoliso, ei jäsen
 • Kauko Tahvanainen, hallituksen jäsen
 • Vesa Väistö, Tohmajärven kunnan edustaja ja hallituksen jäsen
 • Hannu Helmi, jäsen
 • Aulis Katajala, jäsen
 • Ritva Katajala, jäsen
 • Kimmo Sierimo, jäsen
 • Sirkka-Liisa Sierimo, edellisen puoliso, ei jäsen

1 § Kokouksen avaus

Pro Onkamojärvet ry:n hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Avauspuheessaan hän kertoi että tämä kokous on Pro Onkamojärvet ry:n seitsemäs vuosikokous. Kaikki Onkamojärvien valuma-aluekunnostustarpeet on kartoitettu ja suurin osa valuma-alueista on jo kunnostettu. Petrolan turkistarha- alueen 9700 m3:n ravinteikkaiden maiden vaihto oli vuoden 2019 mittavin ponnistus. Projekti kuitenkin onnistui hyvin.Tämän vuoden toukokuussa aloitettiin hoitokalastus rysillä. Saaliiksi saatiin runsas 13 000 kg vähempiarvoista kalaa. Hoitokalastus jatkuu syksyllä nuottauksella. Puheenjohtaja sanoi suurimman kiitoksen kuuluvan taputusten myötä hankekoordinaattorille. Tuovi Vaaranta kiitti huomionosoituksesta ja totesi kiitoksen kuuluvan kaikille asianosaisille.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Tuovi Vaaranta ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, Leena ja Martti Kettunen.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsut on lähetetty jäsenille joko kirjeitse tai sähköpostilla noin 3 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu yhdistyksen www-sivulle laitettiin runsas kaksi viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Yksimielisesti hyväksyttiin liitteen 1 asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

Tuovi Vaaranta esitti vuosikertomuksen, liite 2, tilinpäätöksen, liite 3 ja toiminnantarkastajan lausunnon, liite 4.

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Yksimielisesti vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2019 vastuuvelvollisille.

7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

Vahvistettiin liitteen 5 vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja liitteen 6 tulo- ja menoarvio.
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuodelle 2021; henkilöjäsen 30 euroa, yhteisöjäsen 50 euroa ja kunta 100 euroa.

8 § Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kulut korvataan kuittien mukaan ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaan. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

9 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 §:n mukaan.

Yksimielisesti valittiin Martti Tolvanen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
Erovuorossa olleet varsinaiset jäsenet varajäsenineen Antti Lampio/Mikko Kuronen, Jari Hiltunen/Ilpo Tuunainen ja Juhani Soininen/Jaakko Tahvanainen valittiin yksi- mielisesti uudelleen seuraavaksi kolmivuotikaudeksi.

Rääkkylän kunta ilmoitti, että kunnan edustaja Kalevi Harisen tilalle tulisi valita apulaisrakennustarkastaja Joni Rytkönen. Valittiin Kalevi Harisen tilalle Joni Rytkönen vuosiksi 2020-2021.

Hallituksen kokoonapano:

 • Martti Tolvanen, puheenjohtaja
 • Antti Lampio, varapuheenjohtaja (vara Mikko Kuronen)
 • Jari Hiltunen, jäsen (vara Ilpo Tuunainen)
 • Juhani Soininen, jäsen (vara Jaakko Tahvanainen)
 • Martti Kettunen, jäsen (vara Erkki Mononen)
 • Joni Rytkönen, jäsen (vara Kaarlo Kervinen)
 • Kauko Tahvanainen (vara Antti Lempinen)
 • Vesa Väistö (vara Matti Saavalainen)

10 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Aikaisemmin toiminnantarkastajana ollut Vesa Kotilainen ilmoitti sairautensa vuoksi että ei ole enää käytettävissä eikä hänen varanaan ollut Liisa Kotilainen.
Päätettiin valita tilintarkastukseen Joensuun Tilitarkastus Oy.

11 § Hankekoordinaattori esittää keskivedenkorkeuden nostamiseen pohjapadolla liittyvät vesilain ja -asetuksen pykälät, jotka on täytettävä Aluehallintoviraston lupaa hakiessa. Hankekoordinaattori esittää myös karkean kustannusarvion keskiveden korkeuden nostamiseen liittyvistä kuluista tämän hetken kustannustasolla.

Hankekoordinaattori esitti liitteen 7 mukaisesti mitä pitää ottaa huomioon anottaessa lupaa keskiveden pysyvään korottamiseen Onkamojärvillä sekä arvion veden korkeuden nostamisen kuluista. Käytiin vilkasta keskustelua asiasta. Asia jää muhimaan ja hallituksen mietittäväksi, missä vaiheessa se tuo asian päätettäväksi suuntaan tai toiseen.

12 § Kunnostustoimet, joita tulevina vuosina voitaisiin tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään.

Käytiin läpi liitteen 8 kunnostustoimet ja mihin tarvittaisiin lisärahoitusta.

13 § Annetaan hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset, jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi Onkamojärvien kunnostuskohteiksi tuleville vuosille.

Annettiin hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset tulevien vuosien kunnostuksiin.

14 § Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Muita asioita ei ollut.

15 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osanottajia.

 

_________________________
Martti Tolvanen, puheenjohtaja

_________________________

Tuovi Vaaranta, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Leena Kettunen                  Martti Kettunen