Aika: 19.06.2021

Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, jäsen, hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen puheenjohtaja
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri
 • Leena Kettunen, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n edustaja
 • Martti Kettunen, hallituksen jäsen,
 • Itä-Suomen siivouspalvelu Oy, valtakirjalla Kyösti Kinnunen
 • Mervi Kinnunen, ei jäsen
 • Antti Lampio, jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja sekä Onkamo-Sintsin osakaskunnan edustaja
 • Simo Parkkonen, jäsen
 • Hannu Sinisalo, jäsen
 • Jaakko Tahvanainen, Hammaslahden osakaskunnan edustaja
 • Kauko Tahvanainen, jäsen ja hallituksen jäsen
 • Vesa Väistö, Tohmajärven kunnan edustaja ja hallituksen jäsen
 • Kimmo Sierimo, jäsen
 • Sirkka-Liisa Sierimo, edellisen puoliso, ei jäsen.

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 10 Pro Onkamojärvet ry:n jäseniä tai jäsenten edustajia, sihteeri, 1 hallituksen jäsen, joka ei ollut kokousedustaja ja kaksi kokousedustajan puolisoa.

1 § Kokouksen avaus

Pro Onkamojärvet ry:n hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Avauspuheessaan hän kertoi, että tilikauden aikana on tehty runsaslukuisesti vesiensuojelurakenteita. Tässä kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. Kohdassa muut mahdolliset asiat voidaan keskustella muista asioista, mutta niistä ei voi päättää. Lisäksi hän kertoi, että hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta täytti vuosia ja keskusteltiin hänen toiveestaan päästä ”eläkkeelle”. Hallitus yksimielisesti toivoi hänen vielä jatkavan muutaman vuoden.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Tuovi Vaaranta ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, Antti Lampio ja Kauko Tahvanainen.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsut on lähetetty jäsenille joko kirjeitse tai sähköpostilla noin 3 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu yhdistyksen www-sivulle laitettiin 28.05.21.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Yksimielisesti hyväksyttiin liitteen 1 asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

Tuovi Vaaranta esitti vuosikertomuksen, liite 2, tilinpäätöksen, liite 3 ja puheenjohtaja esitti toiminnantarkastajan lausunnon, liite 4. 

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Yksimielisesti vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2020 vastuuvelvollisille.

7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

Vahvistettiin liitteen 5 vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja liitteen 6 tulo- ja menoarvio.
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuodelle 2021; henkilöjäsen 30 euroa, yhteisöjäsen 50 euroa ja kunta 100 euroa.

8 § Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kulut korvataan kuittien mukaan ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaan. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

9 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 §:n mukaan.

Yksimielisesti valittiin Martti Tolvanen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet varajäsenineen Vesa Väistö/Matti Saavalainen, Joni Rytkönen/Kaarlo Kervinen ja Kauko Tahvanainen/Antti Lempinen.

Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi yksimielisesti valittiin uudelleen Vesa Väistö/Matti Saavalainen ja Joni Rytkönen/Kaarlo Kervinen.

Tasa-arvon vuoksi Kyösti Kinnunen esitti varsinaiseksi jäseneksi Itä-Suomen siivouspalvelu Oy:n edustajaa, toimitusjohtaja Merita Kinnusta. Kauko Tahvanainen esitti, että hän mielellään luopuu varsinaisen jäsenen paikastaan. Yksimielisesti valittiin Merita Kinnunen varsinaiseksi jäseneksi ja Kauko Tahvanaisen suostumuksella Kauko Tahvanainen valittiin Merita Kinnusen varajäseneksi.

Hallituksen kokoonpano:

 • Martti Tolvanen, puheenjohtaja
 • Antti Lampio, varapuheenjohtaja, vara Mikko Kuronen
 • Jari Hiltunen, jäsen vara Ilpo Tuunainen
 • Juhani Soininen, jäsen vara Jaakko Tahvanainen
 • Martti Kettunen, jäsen vara Erkki Mononen
 • Joni Rytkönen, jäsen vara Kaarlo Kervinen
 • Vesa Väistö vara Matti Saavalainen
 • Merita Kinnunen vara Kauko Tahvanainen

10 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Edellisenä vuonna valittiin toiminnatarkastajien sijasta tilintarkastukseen Joensuun Tilitarkastus Oy, joka on auktorisoitu KHT-tasoinen tilintarkastusyhtiö.
Yksimielisesti valittiin edelleen tilintarkastukseen Joensuun Tilintarkastus Oy.

11 § Kunnostustoimet, joita tulevina vuosina voitaisiin tehdä, mikäli rahoitus saadaan järjestymään.

Käytiin läpi liitteen 7 kunnostustoimet ja mihin tarvittaisiin lisärahoitusta ja hyväksyttiin kunnostustoimet tehtäviksi, jos rahoitus saadaan järjestymään.

12 § Annetaan hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset, jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi Onkamojärvien kunnostuskohteiksi tuleville vuosille.

Annettiin hallitukselle valtuudet suunnitella ja allekirjoittaa hankehakemukset tulevien vuosien kunnostuksiin.

13 § Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Kimmo Sierimo nosti esiin keskustelun siitä, miten voitaisiin estää Onkamojärvien veden pinnan lasku niin alas kuin se laski vuonna 2019. Tuovi Vaaranta esitti osittain liitteen 8 mukaisesti vuodesta 1932 alkaen tehtyjä veden pinnan tasoon vaikuttaneita toimenpiteitä sekä useampia tehtyjä selvityksiä siitä, miten voitaisi estää veden pinnan laskua alas sekä voimassa olevan vesilain vaatimukset ja toimenpiteiden hinnat, jos alimman veden säätelyä tehtäisiin pohjapadolla. Päätettiin jatkaa selvittelyä asiasta niin, että voitaisiin jossain vaiheessa päättää voiko Pro Onkamojärvet ry tehdä asialle jotain tai sitten ei.

Lopullinen päätös tiedotetaan Kimmo Sierimolle ja koko Pro Onkamojärvet ry:n jäsenistölle.

14 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osanottajia.

 

 

__________________________
Martti Tolvanen, puheenjohtaja

__________________________
Tuovi Vaaranta, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

____________________
Antti Lampio

____________________
Kauko Tahvanainen