Aika: 11.06.2022 alkaen klo 13.00.

Paikka: Niemisen Urheilutalo, Hammaslahdentie 1047, 82290 Nieminen

Läsnä:

 • Martti Tolvanen, jäsen, hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen puheenjohtaja
 • Tuovi Vaaranta, sihteeri
 • Leena Kettunen, Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry:n edustaja
 • Martti Kettunen, hallituksen jäsen,
 • Antti Lampio, jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja sekä Onkamo-Sintsin osakaskunnan edustaja
 • Kimmo Sierimo, jäsen
 • Sirkka-Liisa Sierimo, edellisen puoliso, ei jäsen.
 • Pertti Mäntynen, jäsen
 • Markus Mäntynen, ei jäsen
 • Noora Huusari, Osuuskunta Lumimuutos

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 5 Pro Onkamojärvet ry:n jäsentä, sihteeri, hallituksen jäsen, joka ei ollut kokousedustaja, kaksi kokousedustajan seuralaista ja Osuuskunta Lumimuutoksen edustaja.

1 § Kokouksen avaus

Pro Onkamojärvet ry:n hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Avaussanoissaan hän kertoi , että me toimijat olemme jo vähintään eläkeiässä. Olemme jo pitemmän aikaa pohtineen Onkamojärvien kunnostusten jatkoa ja sitä miten jo tehtyjen kunnostusten vaikutukset turvattaisiin. Hallitus on päätynyt yksimielisesti ehdottamaan ratkaisuksi toiminnan siirtämistä osaksi Osuuskunta Lumimuutoksen toimintaa. Siksi täällä on mukana Osuuskunta Lumimuutoksen Noora Huusari.

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Hallituksen puheenjohtaja Martti Tolvanen valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Tuovi Vaaranta ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, Leena ja Martti Kettunen.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsut on lähetettiin jäsenille joko kirjeitse tai sähköpostilla sekä kokouskutsu laitettiin yhdistyksen www-sivulle laitettiin 25.05.22. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Yksimielisesti hyväksyttiin liitteen 1 asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

Tuovi Vaaranta esitti vuosikertomuksen, liite 2, tilinpäätöksen, liite 3 ja puheenjohtaja esitti tilintarkastajan lausunnon, liite 4. 

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Yksimielisesti vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2021 vastuuvelvollisille.

7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.

 • Vahvistettiin liitteen 5 vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja liitteen 6 tulo- ja menoarvio.
 • Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuodelle 2022; henkilöjäsen 30 euroa, yhteisöjäsen 50 euroa ja kunta 100 euroa.
 • Samalla päätettiin, että vuoden 2023 jäsenmaksuja ei enää laskuteta, jos kokouksen asialistan pykälä 11 päätetään hallituksen esityksen mukaan.

8 § Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Kulut korvataan kuittien mukaan ja matkakulut valtion matkustussäännön mukaan. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

9 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 4 §:n mukaan.

Yksimielisesti valittiin Martti Tolvanen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
Erovuorossa olleeet varsinainen VesaVäistö ja vara Erkki Mononen valittiin uudelleen.

Hallituksen kokoonapano:

 • Martti Tolvanen, puheenjohtaja
 • Antti Lampio, varapuheenjohtaja (vara Mikko Kuronen)
 • Jari Hiltunen, jäsen (vara Ilpo Tuunainen)
 • Juhani Soininen, jäsen (vara Jaakko Tahvanainen)
 • Martti Kettunen, jäsen (vara Erkki Mononen)
 • Joni Rytkönen, jäsen (vara Kaarlo Kervinen)
 • Vesa Väistö, jäsen (vara Matti Saavalainen)
 • Merita Kinnunen (vara Kauko Tahvanainen)

10 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Edellisenä vuonna valittiin toiminnatarkastajien sijasta tilintarkastukseen Joensuun Tilintarkastus Oy, joka on auktorisoitu KHT-tasoinen tilintarkastusyhtiö.

Tilintarkastukseen valittiin jatkamaan nimenmuutoksen tehnyt Joensuun Tilintarkastus Oy, jonka uusi nimi on JTT Audit tilintarkastusyhteisö.

11 § Päätetään, että Pro Onkamojärvet ry tekee valuma-alue ja järvien kunnostustoimia vuoden 2022 loppuun saakka. Vuodesta 2023 alkaen Onkamojärvien ennallistamistoimet ovat osa Osuuskunta Lumimuutoksen toimintaa.

Aluksi Noora Huusari kertoi Osuuskunta Lumimuutoksen toiminnasta ja ajatuksista miten Onkamojärvien jo toteutuneiden kunnostusten vaikuttavuus ja näkyvyys turvataan ja miten toimintaa jatketaan. Hän kertoi, että Onkamojärvien kunnostuksisa mukana olleiden toimijoiden panosta jatkossa toivotaan siinä määrin kun toimijat itse haluavat.

12 § Annetaan hallitukselle valtuudet 11 §:ssä päätettyjen toimintasuunnitelmiin liittyvien toimien toteuttamiseen ja mahdollisten asiakirjojen allekirjoittamiseen.

13 § Muut mahdolliset asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Muita asioita ei ollut.

14 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osanottajia.

 

_________________________ 
Martti Tolvanen, puheenjohtaja

 

_________________________
Tuovi Vaaranta, sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

________________________ 
Leena Kettunen

________________________
Martti Kettunen